Navigatie overslaan

Voorwaarden Primo™ Total Protect

1. Interpretatie

1.1 Bij de verkoop van hoofdcomponenten vervangen de onderstaande voorwaarden alle garanties in relatie tot defecten aan of kwaliteit van de hoofdcomponenten die in de betreffende standaardvoorwaarden staan. Alle overige voorwaarden in de betreffende standaardvoorwaarden blijven volledig van kracht.

1.2 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Koper” betekent de eindgebruiker die hoofdcomponenten koopt.

Garantie tegen defecten” betekent de garantie die Renishaw in paragraaf 3.1.1 hieronder geeft tegen defecten aan de hoofdcomponenten.

Hoofdcomponent(en)” betekent de hoofdcomponenten van het Primo systeem. Dit zijn de Primo Interface en de Primo Radio Part Setter en mogelijk ook (afhankelijk van de gekochte set) de Primo Radio 3D Tool Setter.

Primo Credit Token” betekent de Credit Token van zes (6) maanden die Renishaw uitgeeft voor gebruik met het Primo Systeem.

Primo systeem” betekent het systeem dat Renishaw op de markt brengt als het Primo systeem. Het omvat de Primo Interface, de Primo Radio Part Setter en mogelijk ook de Primo Radio 3D Tool Setter, samen met andere onderdelen en componenten (afhankelijk van de set die de koper gekocht heeft).

PTP” betekent de dekking door Primo Total Protect zoals omschreven in paragraaf 3.1.2 hieronder.

PTP-registratiedatum” heeft de betekenis die in paragraaf 2.1 hieronder staat.

Renishaw” betekent Renishaw plc of een dochteronderneming van Renishaw plc.

Standaardvoorwaarden” betekent de standaard verkoopvoorwaarden van de entiteit die de hoofdcomponenten aan de koper verkoopt.

Upgrade Primo Credit Token” betekent een zodanig opgewaardeerde Credit Token dat het gebruik van het Primo systeem onbeperkt wordt, waardoor de koper het Primo systeem gedurende een onbeperkte periode kan gebruiken volgens paragraaf 5 hieronder.

Upgrade-registratiedatum” heeft de betekenis die in paragraaf 5 hieronder staat.

2. Registratie

2.1 Om recht te hebben op de garantie tegen defecten en de PTP voor elke hoofdcomponent die in paragraaf 3.1 hieronder gespecificeerd is, moet de koper de serienummers van zijn hoofdcomponenten registreren via de registratiepagina van Renishaws website (www.renishaw.com/primocover) voor iedere Primo Credit Token wanneer hij de Primo Credit Token in de Primo Radio Part Setter plaatst. De datum waarop hij registreert is de “PTP-registratiedatum”.

2.2 De koper moet een Primo Credit Token registreren binnen twee (2) jaar na de datum waarop hij de Primo Credit Token kocht. Indien de koper nalaat om binnen deze periode te registreren maar daarna alsnog registreert (of dat probeert te doen), dan biedt Renishaw geen PTP meer voor het Primo systeem waarvoor de Primo Credit Token wordt geregistreerd (of waarvoor dat wordt geprobeerd).

2.3 Indien de koper nalaat een Primo Credit Token te registreren voor de hoofdcomponenten, dan zijn de garantie tegen defecten en de PTP niet van toepassing. De hoofdcomponenten die de koper kocht zijn dan echter wel onder de betreffende standaardvoorwaarden gedekt tegen defecten.

3. Garantie tegen defecten en PTP

3.1 Op de condities in deze voorwaarden zal Renishaw kosteloos:

3.1.1 Garantie tegen defecten - door reparatie of vervanging (naar eigen keuze) de defecten herstellen die de hoofdcomponenten bij juist gebruik binnen de periode van zes (6) maanden na de PTP-registratiedatum vertonen vanwege uitsluitend materiaal- of productiefouten, en:

3.1.2 PTP - binnen de periode van zes (6) maanden na de PTP-registratiedatum onbeperkt hoofdcomponenten vervangen die niet meer werken vanwege onvoorziene mankementen of voorvallen tijdens gebruik bij de koper, ONDER VOORWAARDE DAT Renishaw aan koper de vervanging van hoofdcomponenten in rekening kan brengen tegen het "repair by exchange"-tarief (dat Renishaw regelmatig bekendmaakt) indien de koper bewust serienummers van hoofdcomponenten verwijdert, de hoofdcomponenten opzettelijk of voortdurend verkeerd gebruikt, of nalatig is in relatie tot de hoofdcomponenten en hun vervanging (uitsluitend te beoordelen door Renishaw).

Na een reparatie of vervanging start geen nieuwe periode van garantie tegen defecten of PTP, maar blijft de oorspronkelijke periode van garantie tegen defecten en PTP van zes (6) maanden na de betreffende PTP-registratiedatum ongewijzigd van kracht.

3.2 De koper kan meerdere Primo Credit Tokens registreren op elk moment in één periode van zes (6) maanden garantie tegen defecten en PTP voor een Primo systeem. Als de koper dit doet, dan worden er bij zijn garantie tegen defecten en PTP die al loopt vanaf de eerste PTP-registratiedatum zes (6) extra maanden opgeteld volgens paragraaf 3.1 hierboven.

3.3 Als vervangende hoofdcomponenten aan de koper geleverd zijn onder paragraaf 3.1.2 hierboven, dan kan Renishaw aan de koper de kosten doorberekenen van eventuele lokale belastingen of opslagen die gemaakt zijn voor de vervanging.

3.4 De PTP van paragraaf 3.1.2 hierboven dekt alleen de hoofdcomponenten en dekt geen andere onderdelen van het Primo systeem, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de LTS ("Length Tool Setter"), de styli of de batterijen. Deze vallen echter wel onder de betreffende standaardvoorwaarden.

33.5 Goederen terugzenden naar Renishaw gebeurt op risico van de koper. Gerepareerde en vervangen goederen worden op kosten van Renishaw verzonden naar het door de koper opgegeven adres.

3.6 Indien Renishaw geen defect vaststelt in een hoofdcomponent, dan kan Renishaw aan de koper het "geen defect gevonden"-tarief in rekening brengen.

3.7 Renishaw behoudt zich het recht voor om de PTP om welke reden dan ook op elk moment in te trekken met onmiddellijke bekendmaking op zijn website. De PTP's voor hoofdcomponenten die op de dag van de bekendmaking al geregistreerd zijn met een Primo Credit Token worden echter altijd volbracht.

4. Uitsluitingen

Renishaw kan alleen aangesproken worden voor defecten indien koper het defect onmiddellijk schriftelijk aan Renishaw meldt met volledige informatie over de gebruiksomstandigheden waaronder het zich voordeed en de hoofdcomponenten of relevante onderdelen op eigen kosten naar Renishaw terugzendt.

4.2 Beslissingen van Renishaw over alle zaken die in deze voorwaarden zijn opgenomen en in het bijzonder (maar zonder het voorafgaande te beperken) over de aard en oorzaak van defecten en mankementen en over het aantal vervangingen dat Renishaw aan de koper toekent onder paragraaf 3.1.2, zijn afsluitend en bindend voor de koper.

4.3 RENISHAW IS NIET AANSPRAKELIJK (BEHALVE INDIEN DIT WETTELIJK NIET BEPERKT OF UITGESLOTEN KAN WORDEN), VANUIT CONTRACT OF DOOR BENADELING, VOOR ALLE ANDERE SCHADES OF PRESTATIEVERMINDERING, OF VOOR DIRECTE OF INDIRECTE VERLIEZEN DIE DE KOPER KAN LIJDEN DOOR DEFECTEN IN OF ONVOORZIENE MANKEMENTEN AAN OF OMGANG MET DE HOOFDCOMPONENTEN OF HET PRIMO SYSTEEM.

5. Upgrade Primo Credit Token

5.1 Als de koper op enig tijdstip een Upgrade Primo Credit Token koopt, dan moet de koper de serienummers van de hoofdcomponenten registreren (voor zover van belang) wanneer hem dat gevraagd wordt (de “upgrade-registratiedatum”) en zoals Renishaw dat verlangt voor een Upgrade Primo Credit Token. Vanaf de upgrade-registratiedatum:

5.1.1 is de PTP niet meer van toepassing op het gebruik dat de koper maakt van het Primo systeem, en:

5.1.2 geeft Renishaw op de hoofdcomponenten een garantie tegen defecten in overeenstemming met de betreffende standaardgarantie die uiteengezet is in Renishaws standaard verkoopvoorwaarden, voor een periode die van de volgende de langste is:

(a) zes (6) maanden vanaf de upgrade-registratiedatum, of:

(b) de overgebleven periode van de garantie tegen defecten op het Primo systeem, zoals omschreven in paragraaf 3.1.1 hierboven (voor zover relevant), PLUS zes (6) maanden vanaf de upgrade-registratiedatum, tot een maximum van twaalf (12) maanden vanaf de upgrade-registratiedatum.