Navigatie overslaan

Privacyverklaring

Laatste update 17 december 2020

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van de Renishaw Group.

De Renishaw Group respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan en over uw privacyrechten en de wijze waarop u wettelijk wordt beschermd.

De 'Renishaw Group' omvat Renishaw plc en elk van de dochterondernemingen zoals aangegeven in het meest recente jaarverslag, te vinden onder http://www.renishaw.com/investors.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft als doel om u informatie te verschaffen over de manier waarop de Renishaw Group uw persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring doorneemt in combinatie met elke andere privacyverklaring of verklaring over eerlijke verwerking die we onder bepaalde omstandigheden aan u kunnen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u weet hoe we uw gegevens gebruiken en waarom. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging daarvan.

CONTROLLER

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Renishaw Group; wanneer in deze privacyverklaring wordt gesproken over de Renishaw Group, 'we', 'ons' of 'onze', bedoelen we daarmee het relevante bedrijf van de Renishaw Group dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. We zullen u laten weten welke entiteit binnen de Renishaw Group de controller voor uw gegevens is wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Tenzij wij schriftelijk anders aangeven, is Renishaw plc de gegevenscontroller.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, zoals bijvoorbeeld een verzoek om gebruik te maken van uw wettelijke rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande informatie.

CONTACTINFORMATIE

Onze volledige gegevens:

E-mailadres: dataprotection@renishaw.com
Postadres: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 (0)1453 524 524

Onze EU-vertegenwoordiger is Renishaw (Ireland) DAC die gecontacteerd worden kan via:
E-mailadres: eurepresentative@renishaw.com
Postadres: Swords Business Park, Mountgorry, Swords, Co. Dublin, K67 FX67, Ierland.

WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING EN UW PLICHT OM ONS TE INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN

Het is belangrijk dat uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, nauwkeurig en actueel zijn. Wij verzoeken u om ons te informeren wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen gedurende uw relatie met ons. Dit kunt u doen met behulp van de hierboven vermelde contactinformatie.

LINKS VAN EXTERNE PARTIJEN

De website van de Renishaw Group kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van externe partijen. Als u op dergelijke links klikt of dergelijke verbindingen toestaat, kan dit ertoe leiden dat externe partijen gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van externe partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u de website van de Renishaw Group verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van websites die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent enige informatie over een persoon op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat niet gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die wij als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder uw voornaam, achternaam, titel en functie.
 • Contactgegegevens waaronder uw zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Gegevens over voorkeuren waaronder uw branche, de producten van Renishaw waarin u bent geïnteresseerd en uw voorkeuren voor communicatie.

Tenzij u ons deze informatie verschaft, zullen we niet opzettelijk enige speciale categorieën persoonlijke gegevens over u verzamelen (zoals bijvoorbeeld informatie over uw ras of etniciteit, geloofs- of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond en genetische en biometrische gegevens).

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van u en over u te verzamelen, hoewel dit hoofdzakelijk gebeurt via bijeenkomsten, onze websites en webshops, onze softwareproducten, software die kan worden gebruikt binnen onze website, tentoonstellingen, evenementen en andere directe interacties alsmede met behulp van bestaande zakelijke relaties en openbaar beschikbare informatie. U kunt ons informatie over uw identiteit, contactinformatie en gegevens over voorkeuren geven door formulieren in te vullen en door met ons te corresponderen via post, telefoon, e-mail, persoonlijk of op andere wijze.

We werken ook nauw samen met derden (zoals distributeurs, dienstverleners op het gebied van techniek, betalingen en levering, analytics en kredietreferentiebureaus), waarvan we eveneens informatie over u kunnen ontvangen.

Op onze websites en in de webshops maken we ook gebruik van cookies. Meer hierover vindt u in onze informatie over cookies.

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen daar gebruiken waar dit wettelijk is toegestaan. Over het algemeen gebruiken we uw persoonlijke gegevens onder de volgende omstandigheden ('wettelijke gronden'):

 • Toestemming - daar waar u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de doelstellingen waarvoor we deze beogen te gebruiken.
 • Uitvoeren van contract - daar waar het nodig is om uw persoonlijke gegevens te verwerken om een contract uit te kunnen voeren dat wij met u hebben gesloten of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat we een dergelijke overeenkomst kunnen aangaan.
 • Wettelijk belang - daar waar het nodig is om in het belang van ons bedrijf voor het uitvoeren en beheren van onze zakelijke belangen om ons in staat te stellen u de beste producten en diensten alsmede de beste en meest veilige ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we enige mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en met elkaar in overeenstemming brengen voordat we uw persoonlijke gegevens voor onze wettelijke belangen zullen verwerken. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de impact die dit op u kan hebben (tenzij we uw toestemming hebben of hiertoe anderszins wettelijk verplicht zijn of indien dit wettelijk is toegestaan). U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de manier waarop wij onze wettelijke belangen beoordelen in relatie tot mogelijke impact op u met betrekking tot specifieke activiteiten.
 • Wettelijke verplichting - waar het noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vereiste van regelgevende instanties waaraan we moeten voldoen.

DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Hieronder geven we, in tabelvorm, een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken, en welke wettelijke grondslagen er zijn om dit te doen. We geven daar waar nodig ook aan wat onze wettelijke belangen zijn.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens op grond van meer dan één wettelijke basis kunnen verwerken; dit is afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem alstublieft contact met ons op als u informatie nodig heeft over de specifieke wettelijke grond die we menen te hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer in de onderstaande tabel meer dan één grond wordt aangegeven.

Doelstelling/activiteitWettelijke grond voor verwerking
Om u als nieuwe klant/leverancier of mogelijke klant/leverancier te registreren.

(a) Uitvoeren van contract

(b) Toestemming

Om een offerte te kunnen maken en te verwerken en om producten en/of diensten aan u te kunnen leveren.

(a) Uitvoeren van contract

(b) Rechtmatige belangen (om uw schulden aan ons te kunnen innen)

Om een offerte aan te vragen en om producten en/of diensten te kopen van u.

(a) Uitvoeren van contract

(b) Rechtmatige belangen (voor veiligstellen van producten/diensten)

Om onze relatie met u te behartigen en, in het kader van onze klantrelaties, ook het beheer van uw 'MyRenishaw'-account.

(a) Uitvoeren van contract

(b) Wettelijke verplichting

(c) Rechtmatige belangen (om onze gegevens up to date te houden)

Om u informatie te geven waar u ons om vraagt.

(a) Toestemming

(b) Uitvoeren van contract

Om u te voorzien van aftersales-ondersteuning, onderhoud, service en reparatie.

(a) Uitvoeren van contract

(b) Rechtmatige belangen (om goede relaties met de klant te onderhouden)

Om aftersales-ondersteuning, onderhoud, service en reparatie bij u aan te vragen.

(a) Uitvoeren van contract

(b) Rechtmatige belangen (om goede relaties met de leverancier te onderhouden)

Om u een betere ervaring en dienstverlening te bieden als u onze websites gebruikt.(a) Rechtmatige belangen (om onze websites te verbeteren)
Om u te voorzien van informatie over onze producten, diensten en evenementen waarvan we denken dat u er mogelijk in bent geïnteresseerd.

(a) Toestemming

(b) Rechtmatige belangen (marketing voor ons bedrijf)

Om aanvragen voor financiële ondersteuning ingediend bij de Renishaw Charities Committee in overweging te nemen en betalingen aan succesvolle aanvragers te beheren.(a) Rechtmatige belangen (voor het toekennen van financiële ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties volgens ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen)

WIJZIGING IN DOELSTELLINGEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doelstellingen waarvoor deze is verzameld, tenzij we redelijkerwijs mogen aannemen dat we deze nodig hebben voor een andere reden en die reden overeenstemt met het originele doel. Als u uitleg wilt over de manier waarop we tot de conclusie zijn gekomen dat het verwerken voor het nieuwe doel overeenkomt met het originele doel, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Als het nodig is uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een ander, niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan in kennis stellen en de wettelijke grond uitleggen op basis waarvan we dit kunnen doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw kennis of toestemming, in overeenstemming met de hierboven aangegeven regels, waar dit wettelijk verplicht is of indien dit wettelijk is toegestaan.

5. HET VRIJGEVEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het kan voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden genoemd voor de doeleinden zoals aangegeven in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derde partijen - andere bedrijven binnen de Renishaw Group die optreden als controllers of verwerkers van uw gegevens.
 • Externe derde partijen - waaronder:
  • Serviceproviders die optreden als onze verwerkers die diensten op het gebied van IT- en systeembeheer leveren.
  • Professionele adviseurs die optreden als onze verwerkers of gezamenlijke controllers, waaronder advocaten, bankiers, auditoren en verzekeraars voor dienstverlening op het gebied van consultancy, financiën, boekhouden, verzekeringen en juridische diensten.
  • Belastingautoriteiten, toezichthouders en andere overheidsinstanties of wettelijke instanties die fungeren als verwerkers of controllers waaraan moet worden gerapporteerd of voor wie activiteiten onder bepaalde omstandigheden moeten worden gemeld.
  • Tussenpersonen voor de verkoop, providers op het gebied van betaaldiensten en onderaannemers voor technische en leveringsdiensten.
  • Onze serviceproviders die ons ondersteunen bij onze marketinginitiatieven en technologie leveren die ons ondersteunt bij het verzamelen van gegevens bij evenementen.
  • Het onze klanten en leveranciers mogelijk te maken te leveren en support te geven.
 • Derde partijen waarbij wij ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze assets te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we ook trachten andere bedrijven over te nemen of met andere bedrijven te fuseren. Als een dergelijke wijziging zich voordoet bij ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als wordt uiteengezet in deze privacyverklaring.

We verplichten elke externe partij om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen. Het is onze externe serviceproviders niet toegestaan om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor hun eigen doelstellingen en we staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doelstellingen en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

De bedrijven uit onze groep en externe serviceproviders en partners van buiten de groep werken wereldwijd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en worden verwerkt in een ander land dan waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen een andere wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren dan die in uw land en, in sommige gevallen, minder bescherming bieden.

Wij hebben echter passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze omvatten de toepassing van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen de bedrijven binnen onze groep, op grond waarvan al deze bedrijven persoonsgegevens die zij vanuit de EER en het VK verwerken, moeten beschermen overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en het VK. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen ingevoerd bij onze externe serviceproviders en partners. Nadere bijzonderheden kunnen op verzoek worden verkregen bij dataprotection@renishaw.com.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben geschikte technische en beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens onbedoeld kwijtraken of gebruikt worden of dat de gegevens zonder de juiste autorisatie worden ingezien, gewijzigd of vrijgegeven. Bovendien is de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot alleen die werknemers, agenten, aannemers en andere externe partijen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzage hebben in uw gegevens. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zij zijn verplicht uw gegevens vertrouwelijk te houden.

Er zijn procedures van kracht om vermoede inbreuk op persoonlijke gegevens af te handelen en zullen zowel u als eventuele regelgevende instanties op de hoogte stellen van enige inbreuk waar dit wettelijk verplicht is.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

HOE LANG MAKEN JULLIE GEBRUIK VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We zullen uw persoonlijke gegevens slechts bewaren zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor deze is verzameld. Dit omvat ook doelstellingen om te voldoen aan juridische, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Aan het einde van die periode zullen wij uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens in backup-archieven zijn opgeslagen), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en ze van verdere verwerking isoleren tot verwijdering mogelijk is.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u onder de wetgeving voor gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 • Verzoeken om inzage in uw persoonlijke gegevens - algemeen bekend als 'data subject access request' of 'toegangsverzoek van betrokkene'. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, zodat u kunt controleren of we deze volgens de geldende wetgeving verwerken.
 • Verzoeken om correctie van uw persoonlijke gegevens - hiermee kunt u onvolledige of onjuiste informatie die wij van u hebben, laten corrigeren. Het kan hierbij voorkomen dat we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u verstrekt, moeten controleren.
 • Verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens - hiermee kunt u ons vragen persoonlijke gegevens te verwijderen waarvan wij geen goede reden hebben om deze te blijven verwerken.
 • Bezwaar maken tegen het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens - daar waar wij vertrouwen op een rechtmatig belang en u vindt dat dit van invloed is op uw grondrechten en vrijheden of waar we uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens - hiermee kunt u ons vragen het verwerken van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden op te schorten.
 • Verzoeken om het overdragen van uw persoonlijke gegevens - onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt en die door ons geautomatiseerd wordt verwerkt op een gestructureerde en algemeen gebruikte door machines leesbare indeling.
 • Intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens - waar onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die wij hebben verricht voordat u zich terugtrok, noch aan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u gebruik wilt maken van een van de hierboven beschreven rechten, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@renishaw.com.

U kunt ook te allen tijde verzoeken om geen marketingberichten meer te ontvangen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de links voor "afmelden", "opt-out", "voorkeurscentrum" of soortgelijke in de marketing e-mails die wij u sturen.

U hebt ook het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie voor gegevensbescherming. (Contactinformatie van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) vindt u hier.)

NORMALITER GEEN KOSTEN VERSCHULDIGD

U hoeft niet te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om gebruik te maken van een van uw andere rechten). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen wanneer uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is of wanneer het een herhaald verzoek betreft. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

WAT WE WELLICHT VAN U NODIG HEBBEN

Het kan voorkomen dat we u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en te verzekeren dat u gerechtigd bent tot toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om gebruik te maken van een van uw andere rechten). Dit is een beveiligingsmaatregel om te waarborgen dat er geen persoonlijke gegevens worden vrijgegeven aan iemand die geen recht heeft om deze informatie te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactietijd te versnellen.

TIJDLIMIET OM TE REAGEREN

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren, als uw verzoek erg complex is of als er meerdere verzoeken zijn ingediend. In dit geval zullen we u hierover informeren en op de hoogte houden.

10. UPDATES

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt aan de hand van de "laatst bijgewerkt"-datum die boven aan deze privacyverklaring wordt weergegeven